boot  و  Setup کلید های میانبر

.به شرح ذیل قرار دادیم Hp و lenovo  را در سیستم های  bootو  Setup حال برای کمک به دوستان کلید های میانبر

 در  سیستم های HP

برای نصب ویندوز از کلید f9 برای بوت کردن استفاده می شود و برای باز شدن صفحه Setup از کلید f10 استفاده می شود.

 boot و Setup کلید های میانبر

در سیستم های Lenovo

برای نصب ویندوز از کلید fn+f12 برای بوت کردن استفاده می شود و برای باز شدن صفحه Setup از کلید fn+f2 استفاده می شود.

 boot و Setup کلید های میانبر